Algemene Voorwaarden

In samenwerking met Logo GK_ledenorganisatie_RGB

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder

 • bewindvoerder/beheerder/thuisadministrateur: Administratie- en bewindvoeringskantoor
  Avante
 • vermogens- en/of inkomensbeheer: op grond van een overeenkomst wordt het
  vermogen of het inkomen van cliënt beheerd;
 • cliënt: een onder bewind gestelde bij wie Avante tot bewindvoerder is benoemd of
  iemand met wie het administratie- en bewindvoeringskantoor Avante een overeenkomst
  heeft gesloten;
 • leefgeld: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van het vastgestelde
  inkomensplan;
 • beheersovereenkomst/contract: de met de cliënt gesloten overeenkomst van beheer
  van het inkomen en/of vermogen;
 • plan: door bewindvoerder/beheerder vastgesteld plan, waaruit blijkt hoe het
  bewind/beheer zal plaatsvinden

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 De onderbewindstelling en het vermogen en/of inkomensbeheer wordt uitgevoerd conform de wettelijke regels voor het meerderjarigenbewind.
2.2 Op deze algemene voorwaarden en de beheerovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Administratie – en bewindvoeringskantoor Avante heeft een klachten- en bezwaarregeling. Op verzoek kan deze regeling ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Bewind, beheer, thuisadministratie en plan van aanpak

3.1 Tijdens de intake wordt een intakeformulier ondertekend, waarna de onderbewindstelling wordt opgestart of de beheersovereenkomst wordt opgesteld.
3.2 De bewindvoerder/beheerder/thuisadministrateur inventariseert binnen een maand na de onderbewindstelling/intake beheer de bezittingen en schulden, alsmede de inkomsten en uitgaven. Deze inventarisatie wordt bij onderbewindstelling ingediend bij de kantonrechter.
3.3 Administratie- en bewindvoeringskantoor Avante stelt, indien mogelijk in samenspraak met de cliënt een plan op qua budget en beheer. Administratie- en bewindvoeringskantoor Avante kan dit plan als bewindvoerder bij gewijzigde omstandigheden aanpassen. Bij beheer/thuisadministratie zal Administratie- en bewindvoeringskantoor Avante in overleg treden met cliënt.
3.4 Bij het opstellen van het plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Schulden worden geïnventariseerd en er zal naar oplossingen worden gezocht middels aflossingsregelingen,dan wel middels een aanvraag voor minnelijke of een wettelijke schuldenregeling. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede
de kosten van de bewindvoering of het beheer. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder/beheerder hiervoor gereserveerd. Roodstand wordt zoveel mogelijk voorkomen.
3.5 Er wordt een bankrekening voor cliënt beschikbaar gesteld, waar het leefgeld op wordt gestort en waarover de cliënt zelf de beschikking heeft. Roodstand is hier niet mogelijk.
3.6 Er wordt een bankrekening door de bewindvoerder voor cliënt geopend, waar alleen de bewindvoerder de beschikking over heeft. Op de rekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt naar een aparte rekening overgemaakt.
3.7 De kosten van de bankrekeningen komen voor rekening van cliënt.
3.8 De kosten voor onderbewindstelling/beheer/thuisadministratie worden maandelijks ten laste van de rekening van cliënt gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal administratie- en Bewindvoeringskantoor dit voor de cliënt uitvoeren.

Artikel 4. Verplichtingen administratie- en bewindvoeringskantoor Avante

4.1 Na de onderbewindstelling of als de beheersovereenkomst is gesloten zal de bewindvoerder/beheerder zo spoedig mogelijk de in artikel 3 genoemde werkzaamheden uitvoeren.
4.2 Voorts zorgt de bewindvoerder/beheerder ervoor dat desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk worden benaderd en geïnformeerd over de onderbewindstelling of beheer;
4.3 De bewindvoerder/beheerder zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het plan en die in het financiële belang zijn van de cliënt. Bewindvoerder/beheerder kan hierbij derden benaderen om hem hierin bij te staan, waarbij de kosten voor rekening van cliënt
komen.
4.4 De bewindvoerder/beheerder zal in overleg met de cliënt bepalen of, wanneer en hoe vaak administratie- en bewindvoeringskantoor Avante aan cliënt een overzicht stuurt van het gevoerde beheer;
4.5 Voorts legt administratie- en bewindvoeringskantoor Avante jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling rekening en verantwoording af aan de bevoegde kantonrechter. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt

5.1 Na onderbewindstelling of bij beheer geeft cliënt alle noodzakelijke informatie en administratie aan de bewindvoerder/beheerder en zorgt ervoor dat alle correspondentie wordt doorgestuurd aan de bewindvoerder/beheerder.
5.2 De cliënt meldt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder/beheerder.
5.3 De cliënt verplicht zich jegens administratie- en bewindvoeringskantoor Avante om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat cliënt hierover overleg heeft gepleegd. De cliënt blijft bij vermogens en/of inkomensbeheer steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.
5.4 De cliënt dient, indien mogelijk, zelf voor zijn inkomen zorg te dragen en licht de bewindvoerder/beheerder in over de aard en herkomst van het vermogen.

Artikel 6. Beloning

Voor salaris, onkosten en overige bijzonderheden wordt voor bewindvoering aangesloten bij de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). Dit dient goedgekeurd te worden door de daartoe bevoegde kantonrechter. Bij beheer en thuisadministratie wordt dit vooraf overeengekomen en in de beheersovereenkomst over het contract vastgelegd.

Artikel 7. Privacy

De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Administratie- en bewindvoeringskantoor Avante. De bewindvoerder/beheerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit voortvloeit uit de werkzaamheden van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 8. Bereikbaar

Administratiekantoor Avante is op alle werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur, telefonisch en per e-mail. Bewindvoeringskantoor Avante is met uitzondering van de woensdag doordeweeks ook bereikbaar van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur, telefonisch en per e-mail. Voorts is het altijd mogelijk een afspraak voor een bespreking te maken.

Close Menu x